Tình trạng hồ sơ

Thỏa mãn các điều kiện sau:
Phòng ban Mã hồ sơ/dự án
Tên hồ sơ/dự án Số CMND/ĐKKD
Tình trạng hồ sơ Tên tổ chức/cá nhân
Thủ tục Ngày nhận
Từ Đến
*
Hồ sơ/dự án
Thông tin xử lý
Không tìm thấy dữ liệu
Lưu ý
Chưa xử lý - Còn hạn Chưa xử lý - Trễ hạn Đã xử lý - Trước hạn Đã xử lý - Đúng hạn Đã xử lý - Trễ hạn
*Hiển thị tình trạng của cả hồ sơ.