Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Lĩnh vực Bưu chính
 • Lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành
 • Lĩnh Vực Phát Thanh Truyền hình Và Thông Tin Điện Tử
 • Lĩnh vực Báo chí
 • TÌM THẤY 41 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  3
  Cấp giấy phép hoạt động in
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  7
  Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  8
  Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  10
  Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2019
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2019