Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Lĩnh vực Bưu chính
 • Lĩnh vực Viễn thông và Internet
 • Lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành
 • Lĩnh Vực Phát Thanh Truyền hình Và Thông Tin Điện Tử
 • Lĩnh vực Báo chí
 • TÌM THẤY 44 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  4
  Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  5
  Cấp giấy phép bưu chính
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  7
  Cấp giấy phép hoạt động in
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  8
  Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  9
  10

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018